þ  Yetmiş-sekiz yaşında Mehmet Amca; akut myeloid lösemi (AML) tedavisi için dahiliye servisine yatırılıyor. Sitarabin (ara-C) ve daunorubisin ile tedavi ediliyor. Yan etkilere tedbiren deksrazoksan da başlanıyor.

þ  Nötropeni nedeniyle Mehmet Amcaya sıkı izolasyon uygulanıyor.

þ  Serviste yattığı bir gece; vücut ısısı 38.8 C olarak ölçülüyor. Serviste görevli olan intörn doktor Metin durumu kıdemli asistan doktora bildiriyor.

þ  Kıdemi asistan doktor; Mehmet Amcadan boğaz, balgam, kan ve idrar kültürü almasını; ayrıca enfenksiyon hastalıklarına konsültasyon atmasını istiyor.

þ  Enfeksiyon hastalıkları uzmanı hastaya ampirik tedavi olarak intravenöz yoldan vankomisin+amikasin başlıyor. Ayrıca idrar çıkışının ve kan BUN/kreatinin düzeyinin takibini öneriyor.

þ  Tedavinin dördüncü gününde Mehmet Amcanın idrar çıkışı azalıyor. İntörn doktor Metin; hasta için intravenöz yoldan 4x1 furosemid order’ı veriyor. O gece idrar çıkışı artan Mehmet Amcanın idrar çıkışı; ertesi gün tamamen duruyor.

þ  Akut böbrek yetmezliği geliştiği düşünülen Mehmet Amca, hemodiyalize alınıyor. Ayrıca tinnitus ve denge kaybı geliştiği için KBB kliniğine konsültasyon atılıyor.

þ  Çekilen akciğer grafisinde pnömoni yönünde bulgular saptanıyor. Vankomisin ve amikasin tedavisi kesilip; yerine oral yoldan linezolid’e geçiliyor.

þ  Yaşadığı olaydan psikolojik olarak etkilenen Mehmet Amcaya psikiyatri konsültasyonu isteniyor. Psikiyatri Mehmet Amcaya major depresyon tanısı koyuyor ve fluoksetin başlıyor.

þ  Fluoksetin kullanmaya bağladığı günün akşamında Mehmet Amcada ateş, titreme, çarpıntı ve şiddetli baş ağrısı gelişiyor. Hastayı tekrar değerlendiren piskiyatri fluoksetini kesiyor.

þ  Vücut ısısında düşme olmayan Mehmet Amcaya enfeksiyon hastalıkları amfoterisin-B tedavisi başlamayı düşünüyor, ancak daha sonra posakonazol kullanma yönünde karar kılıyor.

þ  İki gün sonra Mehmet Amcanın ateşi düşüyor, genel durumu düzeliyor.

GELİN ŞİMDİ MEHMET AMCAYI ANALİZ EDELİM:

* Mehmet Amcaya deksrazoksan başlanmasının nedeni hangi toksik etkiyi önlemek için olabilir?

+ Antrasiklinler (daunorubisin) oksijen radikaller ile kardiyotoksik etkiye neden olabilir. Deksrazoksan, kardiyotoksik etkiyi önlemek için kullanılır.

* Hastanın ilk aşamada pekçok yerinden kültür alımasının nedeni nedir?

+ Olası bir fırsatçı enfeksiyon odağı saptanmaya çalışılıyor.

* Fırsatçı enfeksiyon neden gelişiyor?

+ Kemoterapiye bağlı hasta nötropenik olduğu için.

* Hastaya vankomisin+amikasin başlanmasının nedenleri nelerdir?

+ Vankomisin; gram pozitiflere ve özellikle MRSA’ya etkin bir antibiyotiktir. Hasta enfeksiyonu hastanede kaptığı için nazokomiyal MRSA ihtimali kapsanmak isteniyor.

* Hastaya ayrıca amikasin verilmesinin nedeni nedir?

+ Vankomisin, sadece gram (+)’lere etkindir. Gram (-) mikroorganizmalara etkinliği yoktur. Bu ihtimal için; gram (-) etkinliği olan güçlü (bakterisid etkili) bir aminoglikozid (amikasin) tercih ediliyor.

* Aminogikozidlerden özellikle amikasinin tercih edilmesinin nedeni var mı?

+ Var. Amikasin grubun en geniş spektrumlu ve aynı zamanda direnç ihtimali en düşük üyesidir. Bu nedenlerden dolayı ampirik tedavi kombinasyonlarında tercih edilir.

* Vankomisin+amikasin tedavisinin intravenöz yoldan uygulanmasının nedeni nedir?

+ Her iki ilaç grubuda hidrofiliktir. Oral absorbsiyonu ve biyoyararlanımı çok düşüktür. Bu nedenle ile intravenöz yoldan uygulanır.

* Hastada gelişen akut böbrek yetmezliğinin nedeni ne olabilir?

+ İlaca bağlı nefrotoksite: Vankomisin ve amikasin böbrekten atılan nefrotoksik ilaçlardır.

* İdrar çıkışı azalan hastada furosemid’in özellikle tercih edilmiş olmasının nedeni nedir?

+ Loop diüretikler (furosemid) prostoglandinler üzerinden renal kan akımını arttırır. Bu nedenle böbrek yetmezliği olan hastalarda öncelikle tercih edilir. Ancak nefrotoksik etkileri vardır, hastada böbrek yetmezliğinin derinleşmesinin bir nedeni furosemid olabilir.

* Hastadaki tinnitus ve denge kaybının nedeni ne olabilir?

+ Vankomisin+Amikasin+Furosemid’in her biri; nefrotoksik olmasının yanı sıra ayrıca ototoksik etkiye sahiptir.

* Tedaviye linezolid ile devam edilmesinin nedeni nedir?

+ Linezolin; oral biyoyararlanımı %100 olan, karaciğerden atılan, protein sentez inhibisyonu yapan ve bakteriostatik etkili antibiyotiktir. MRSA, VRSA ve VRE etkinliği vardır. Daha uzun etkili yeni üye tedizolid’dir.

* MRSA, VRSA, VRE tedavisinde kullanılabilen başka bir ilaç var mıdır?

+ Vardır. Mesela Daptomisin.

* Daptomisin’in etki mekanizması nedir?

+ Daptomisin; mikrorganizmasının membranında delik açan ve hücre dışına iyon (potasyum) kaçışıyla bakterisid etki oluşturan bir ilaçtır.

* Daptomisin bakterisid etkili olmasına rağmen; neden bakteriostatik etkili linezolid kullanılmıştır?

+ Çünkü daptomisin nefrotoksiktir. Ayrıca olası bir pnömonide de etkili olmayacaktır. Daptomisin; sülfaktan ile parçalandığı için pnömoni tedavisinde etkisizdir.

* Hastanın ateşinin düşmemesinin aksine artmasının nedeni ne olabilir?

+ Olası fırsatçı enfeksiyon ilerlemiş olabilir. Hastada tedavisi henüz başlanmamış fungal bir etkene bağlı olabilir. Veya linezolid ile fluoksetin arasında ilaç etkileşimi gelişmiş olabilir.

* Linezolid ile fluoksetin arasında nasıl bir etkileşim gelişmiş olabilir?

+ Linezolid monoamin oksidaz (MAO) inhibisyonu yapar. MAO ile yıkılan SSRI (fluoksetin)’in metabolizmasını geciktireceği için serotonin sendromuna (ateş, titreme, baş ağrısı, hipertansiyona) neden olabilir.

* Olası fungal enfeksiyon için amfoterisin-B yerine posakonazol tercih edilmesinin nedeni nedir?

+ Amfoterisin-B nefrotoksiktir, intravenöz uygulanır. Posakonazol, oral yoldan uygulanır, karaciğerden atılır ve en geniş spektrumlu azol grubu antifungaldir.

Geçmiş olsun Mehmet Amca!

þ  Altmış-dokuz yaşındaki Ali Bey; göğsünde aniden gelişen ezici tarzda ağrı şikayeti nedeniyle çocuklarının yardımı ile acil servise getiriliyor. Anamnezinden astım hastası olduğu, esansiyel hipertansiyon için amlodipin, ayrıca kolesterol yüksekliği için rosuvastatin kullandığı öğreniliyor.

þ  Çekilen EKG’sinde ST segmentinde depresyon ve kardiyak enzimlerinde hafif yükseklik tespit ediliyor. Hastaya anjina pektoris tanısı konuyor. Ali Beye verapamil tedavisi başlanmak isteniyor, ancak bakılan ekokardiyografisinde ejeksiyon fraksiyonu düşük çıkınca budan vazgeçiliyor.

þ  Ali Beye tedavi amacıyla isosorbid mononitrat ve metoprolol tedavisi başlanıyor. Tedaviden bir süre sonra baş ağrısı gelişen hastaya; göz dibi muayenesi yapılıyor ve optik disk sınırlarında hafif siliklik tespit ediliyor. İsosorbidmononitrat tedavisi sonlandırılıyor. Ayrıca ejeksiyon fraksiyonu tolere edilebilir düzeyin altına düşünce metoprolol tedavisi de sonlandırılıp yerine ivabradin başlanıyor.

þ  Bir süre sonra ivabradine rağmen göğüs ağrıları tespit edilen Ali Beye; ranolazin tedavisi başlanıyor.

Gelin şimdi hep birlikte Ali Beyi analiz edelim:

* Ali Beyin hipertansiyon tedavisi için kullandığı amlodipin’in etki mekanizması nedir?

+ Vazoselektif bir kalsiyum kanal blokörüdür.

* Ali Beyde hipertansiyon tedavisi için amlodipin tercih edilmesinin avantajları nelerdir?

+ Kalsiyum kanal blokörleri (amlodipin) yaşlılarda hipertansiyon tedavisinde özellikle tercih edilir. Nedeni bu hastalarda hipertansiyonun sıklıkla nedeni olan vasküler rezistansı düşürmeleridir (genç hastalarda hipertansiyonun önemli nedenleri stres ve anksiyete olduğu için; beta blokörler daha faydalıdır).

+ Amlodipin ayrıca en uzun etkili kalsiyum kanal blokörüdür. Sistolik kalp yetmezliği olan hastalarda kullanılabilen tek kalsiyum kanal blokörüdür.

* Anjina pektoriste verapamil kullanmanın faydaları nelerdir?

+ Verapamil; en kardiyoselektif kalsiyum kanal blokörüdür. Kalpte negatif inotropi, kronotropi ve dromotropiye neden olur. Kalbin oksijen ihtiyacını azaltır. Koroner damarları gevşetir, miyokardın perfüzyonunu arttırır.

* Ali Beye verapamil başlanmama nedeni nedir?

+ Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörleri ejeksiyon fraksiyonu düşük olan sistolik kalp yetmezlikli hastalrda kontrendikedir.

* Anjina tedavisi için başlanan isosorbid mononitrat’ın etki mekanizması ve faydası nedir?

+ Nitrovazodilatatörler (isosorbid mononitrat); nitrik oksit üzerinden solubl guanilil siklazı aktive eder. cGMP ve protein kinaz G aktivitesini arttırır. Venöz sistemdeki gevşeme kalbe dönen kan hacmini (preload’u) azaltır. Ayrıca koroner damarlarda hafif gevşemeye neden olur. İsorobid mononitrat uzun etkili olduğu içinde günde tok doz alınır. Hasta uyumu kolaydır.

* İsosorbid mononitrattan daha uzun etkili nitrat türevi antianjinal ilaç var mıdır?

+ Evet vardır: Pentaeritriol tetranitrat en uzun etkili olandır.

* Ali Beye beta blokör olarak metoprolol başlanmasının nedenleri nelerdir?

+ Metoplolol, beta1 selektif blokör olduğu için bronkospastik etkisi düşüktür. Bu durum astım hastası olan Ali Bey için bir avantajdır. Ayrıca metoprolol sistolik kalp yetmezliği olan hastalarda sağ kalımı arttıran beta blokörlerden biridir (diğerleri: Karvedilol, Bisoprolol, Nebivolol)

* Anjina tedavisi için başlanan metoprolol’un  faydaları nelerdir?

+ Kalpte negatif inotropi, kronotropi ve dromotropiye neden olur. Kalbin oksijen ihtiyacını azaltır.

* Anjina tedavisinde nitratların olumsuz etkileri nelerdir?

+ Refleks taşikardi riskidir ve buna bağlı gelişebilecek pozitif inotropi/kronotropi ve koroner arter perfüzyon basıncındaki düşmedir.

* Nitratların bu olumsuz etkilerini engellemek için kullanılabilecek ilaç ne olabilir?

+ Beta blokörler (metoprolol)

* Beta blokörlerin anjinadaki olumsuz etkileri nelerdir?

+ Koronerlerde gelişebilecek vazospazm ve gevşeme sonunu ventrikül hacmindeki genişlemedir (preload artışıdır).

* Beta blokörlerin olumsuz etkileri engellemek için kullanılabilecek ilaç ne olabilir?

+ Nitratlar olabilir.

* Ali Beyde gelişen kafa içi basınç yüksekliğinin nedeni nedir?

+ Nitratların neden olduğu serebral vazodilatasyona bağlı BOS üretim artışıdır.

* Ali Beye başlana metoprolol’un kesilme nedeni nedir?

+ Ejeksiyon fraksiyonundaki belirgin düşmedir. Beta bokörler; hasta dekompanse olursa sistolik kalp yetmezliğinde kontrendikedir.

* Ali Beyde ivabradin tercih edilmesinin nedeni nedir?

+ İvabradin SA düğümde hiperpolarizasyon ile aktive olan sodyum kanallarını (IfNa) inhibe eder. Sadece bradikardi oluşturur. Negatif inotropik etkisi yoktur, atım volümünde düşmeye neden olmaz. Bu durum dekompanse sistolik kalp yetmezliği olan bir hasta için avantajdır.

* Ali Beye ranolazin tedavisi başlanmasının nedeni nedir?

+ Ranolazin dirençli anjinaların tedavisinde günümüzde kullanılabilen sınırlı sayıdaki ilaçlardan biridir.

* Ranolazin’in etki mekanizması nedir?

+ Ranolazin geç sodyum kanal inhibitörüdür. Dolaylı bir şekilde kalpte kalsiyum düzeyini azaltır. Negatif inotropik etkisi vardır.

Geçmiş olsun Ali Bey!

 

þ  On-yedi yaşındaki Ali ve arkadaşları yılbaşı kutlaması için Taksimde eğlenmek için gittikleri bir barda; alkol alıyor ve tanımadığı parti kızlarının ikram ettiği haplardan içiyor.

þ  Birkaç saat sonra görme problemi yaşayan Ali; arkadaşlarının yardımı ile gece 02:00 saatlerinde eve geri dönüyor. Geceyi huzursuz geçiren Ali, sabah ailesi tarafından uyandırılmak isteniyor ancak sözel uyarana cevap vermiyor. Ağrılı uyarıya yanıt verebilen Aliyi ailesi hızla acil servise getiriyor.

þ  Solunumu düzensiz, gözleri bilateral midriyatiktir. Karaciğer fonksiyon testlerinde yükseklik, plazma kreatin düzeyinde yükseklik ve hiperkalemi tespit ediliyor.

þ  Aliye nazal oksijen bağlanıyor. El parmağından bakılan pulse-oksimetre; oksijen satürasyonunu %100 olarak göstermesine rağmen acil servis uzmanı hastanın mekanik olarak ventile edilmesine karar veriyor ve öncesinde kendisine nazogastrik lavaj yapıyor.

þ  Spontan solunumu durdurmak için hastaya cis-atraküryum intravenöz yoldan veriliyor. Daha sonra mekanik olarak ventile ediliyor.

þ  Alkol’ün yanısıra ne içtiğini öğrenmek için arkadaşları ve ailesi sorgulanıyor. Ancak önemli bir veri elde edilemiyor.

þ  Göz muayenesini yapan doktor, koopere olmadığı için görme keskinliğini değerlendiremiyor. Gözlerde bilateral midriyazis ve optik sinir başında hafif hiperemi tespit ediyor.

þ  Ali yoğun bakıma çekiliyor ve hemodiyaliz tedavisi başlanıyor. Anestezi hastalıkları uzmanı ayrıca lipid resüstasyon tedavisi için de order veriyor.

þ  Ertesi gün genel durumu düzelen Ali bir süre daha takip edilip taburcu ediliyor.

GELİN ŞİMDİ HEP BİRLİKTE ALİYİ ANALİZ EDELİM:

* Alkol alımı ile birlikte görsel semptomların bulunması neyi düşündürür?

+ Metil-alkol (metanol) zehirlenmesini düşündürür.

* Metanol zehirlenmesinde karşılaşılan patagonomik semptom nedir?

+ Bu hastalarda kar fırtınası görüş tipiktir.

* Görme sıkıntısı neye bağlı gelişir?

+ Toksik ürünlerin retinadaki gangliyon hücreleri parçalamasına bağlı gelişir.

* Bu hastalarda en önemli komplikasyon nedir?

+ Optik atrofiye bağlı gelişecek bilateral geri dönüşsüz körlüktür.

* Ali’de optik atrofi bulgusunun olmaması metanol intoksikasyonunu ekarte ettirebilir mi?

+ Ettirmez. Çünkü optik atrofi bulguları birkaç ay sonra gözlenmeye başlar. Öncül bulgu optik sinir başı hiperemisidir.

* Metanol zehirlenmesinde toksik olan ürünler nelerdir?

+ Formaldehit, Format (formik asit)

* Metanol zehirlenmesinde tedavi amacıyla hastaya ne verilebilir?

+ Alkol dehidrogenaz inhibitörü fomepizol + Etanol

* Bu hastalara etanol verilmesi nasıl bir fayda sağlar?

+ Alkol dehidrogenazı meşgul ederek; metanol’ün tosik metabolitine dönüşmesini geciktirir.

* Peki neden hastaya medikal tedavi yerine hemodiyaliz uygulandı?

+ Kesin tanı belli olmadığı için. Ayrıca fomepizol İstanbul Ecza Deposunda dahi bulunmayabilen bir ilaç olduğu için.

* Metanol zehirlenmesinde hemodiyaliz’in faydalı olmasının nedeni nedir?

+ Toksik ürünleri plazma proteinlerine düşük oranda bağlandığı için hemodiyaliz başarılıdır.

* Peki lipid resüstasyon neden uygulandı?

+ Olası bir nöropsikiyatrik ilaç alımı düşünüldüğü için. Nöropsikiyatri ilaçları plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı için hemodiyaliz başarılı değildir, ancak lipid resüstasyon bu tip ilaçlarda birikecekleri havuzu oluşturacağı için fayda sağlayabilir.

* Hastada bilateral midriyazise neden olabilecek ilaçlar kimlerdir?

+ Antikolinerjik ilaçlar (Antidepresanlar, Antipsikotikler, Antihistaminikler, Antiparkinson ilaçlar), Sempatomimetikler (Amfetaminler, Kokain) olabilir.

* Peki hastada bilateral miyozis görülse idi, hangi ilaçların düşünülmesi gerekirdi?

+ Opiyatlar (morfin, eroin..)

* Hikayesi de göz önünde bulundurulunca Ali’nin hangi ilacı aldığı öngörüldü?

+ Metamfetamin ve/ya kokain

* Oksijen desteğiyle pulse-oksimetre %100’ü göstermesine rağmen hasta neden mekanik olarak ventile edildi?

+ Pulse-oksimetre sonucu yanıltıcı olabilir. Gerekirse arteryal oksijen satürasyonu ölçülmelidir. Hastada solunum depresyonuna bağlı fark edilemeyen derin bir respiratuar asidoz bulunabilir. Bu durum beyin ödemine  ve ölüme neden olabilir.

* Spontan solunumu durdurmak için cis-atraküryum tercih edilmesinin bir nedeni var mı?

+ Var. Atraküryum ve cis-atraküryum; plazmada Hoffman reaksiyonu ile spontan olarak parçalanır. Multi-organ yetmezliği olan hastalarda özellikle tercih edilir.

* Cis-atraküryum’un atraküryum’a bir üstünlüğü var mıdır?

+ Vardır. Cisatraküryum Hoffman ile parçalanırken konvülziyon nedeni olabilen laudanozin metabolitinin daha az üretilmesine neden olur.

* Mekanik ventilasyon öncesi hastaya nazo-gastrik lavaj yapılmasının nedeni nedir?

+ Mekanik ventilasyon sırasında olası bir sıkıntıda gastroözefagial reflüye bağlı aspirasyon riskini önlemek için.

Geçmiş olsun Ali!

 

þ  Altmış yaşında Tahsin Amca; kızının da zorlamasıyla check-up amacıyla hastaneye gidiyor.
Göz doktoru göz basıncını bilateral 26 mmHg olarak ölçüyor (normal değer: 10-21 mmHg). Kornea kalınlığı normal sınırlardadır. Gonyoskopi ile açı muayenesi yapılıyor ve iridokorneal açının dar olduğu fark ediliyor.

þ  Ürolog; miksiyon sıkıntısı olduğu için prostat muayenesi yapıyor ve büyüklük tespit ediyor. Tahsin amca, üroloji doktoruna ereksiyon problemi yaşadığını ancak sildenafil ile bunu aştığını söylüyor. Ancak sildenafil'in etkisinin geç başlamasından şikayet ediyor. Üroloji doktoru Tahsin Amcaya, bu nedenle sildenafil yerine tadalafil kullanmasını öneriyor.

þ  Kardiyoloji doktoru, Tahsin Amcada esansiyel hipertansiyon olduğunu söylüyor. Efor testinde sıkıntı yaşadığı için yapılan koroner anjiografide LAD'de %90 darlık tespit ediliyor. Sol ventrikül duvar hareketi ekokardiyografide düşük tespit ediliyor ve bunun geçirilmiş miyokard infarktüsüne bağlı olabileceği söyleniyor. Ejeksiyon fraksiyonu düşük olan Tahsin Amcaya sistolik kalp yetmezliği tanısı konuyor.

þ  Dahiliye doktoru göğüs muayenesinde ekspiriyumda uzama ve hırıltı tespit ediyor. Metakolin testi sonrası Tahsin Amcaya bronş hiperaktivite tanısı konuyor. Sırt ağrıları da olan Tahsin Amcaya; antiagregan ve analjezik etki oluşturmak için ve ailesinde gastrointestinal adenokanser öyküsü olduğu için aspirin vermeyi düşünüyor, ancak bundan sonradan vazgeçiyor.

þ  Nöroloji doktoru herhangi bir nörolojik defisit tespit etmiyor, ancak psikiyatri doktoru Tahsin Amcada orta düzeyde depresyon olduğunu söylüyor.

GELİN ŞİMDİ TAHSİN AMCAYI ANALİZ EDELİM

* Kornea kalınlığı göz içi basıncı nasıl etkiler?

+ Kornea kalınlığının (pakimetri) yüksek olması; göz içi basıncın yanlış yüksek ölçülmesinin en sık nedenidir. Göz doktoru bu ihtimali ekarte etmek için pakimetri ölçümü yapıyor.

* Göz doktoru iridokorneal açıyı niye inceliyor?

+ Olası bir glokomun tipini belirlemeye çalışıyor (açık-açı, dar-açı)

* Glokom'un tipini belirlemek neden önemlidir?

+ Çünkü alt tiplerin tedavileri birbirinden farklıdır. Mesela midriyatik ilaçlar; dar açının kapanmasına neden olabileceği için bu tip hastalarda kontrendikedir.

* Sildenafil'in etkisinin geç başlamasının nedeni nedir?

+ Yiyecekler ile alındığında absorbsiyonunun yavaşlamasına bağlıdır. Sildenafil bu nedenle aç karna alınmalıdır.

* Üroloji doktoru neden tadalafil'i öneriyor?

+ Çünkü tadalafil'in absorbsiyonu yiyecekler ile azalmaz. Etki süresi de daha uzundur.

* Tahsin Amcaya, anjina ve hipertansiyon tedavisi için nitrovazodilatatör ilaç verilebilir mi?

+ Hayır, çünkü nitovazodilatatörlerin fosfodiesteraz V inhiibtörleri (sildenafil, tadalafil) ile kombine edilmemesi gerekir. Aşırı cGMP birikimine bağlı, ağır hipotansiyon gelişebileceği için.

* Peki; Tahsin Amcaya, anjina ve hipertansiyon tedavisi için kalsiyum kanal blokörü ilaç (verapamil) verilebilir mi?

+ Hayır, çünkü kalsiyum kanal blokörleri mortalite riskini arttırdığı için sistolik kalp yetmezliğinde kontrendikedir.

* Metakolin, hangi reseptörü uyardığı için bronş hiperaktivite tanısında provokatif amaçla kullanılır?

+ Bir kolin esteridir. Muskarinik reseptörleri uyararak parasempatik etki ile bronkospazm oluşturur.

* Burada metakolin tercih edilmesinin özel bir nedeni var mıdır?

+ Metakolin kısa etkilidir, bu nedenle tercih nedenidir. Tanı ve provokasyon testlerinde kullanılan ilaçlar, sonraki dönemi daha kolay kontrol edebilmek için, kısa etkili ajanlardan seçilir.

* Dahiliye doktoru; Tahsin Amcada asprinin gastrointestinal kanseri için nasıl bir faydası olacağını düşünmüş olabilir?

+ Yapılan çalışmalar düzenli nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanılmasının gastrointestinal adenokanser riskini azalttığını göstermiştir.

* Aspirin hangi enzimi inhibe ettiği için kansere karşı kemo-koruma sağlayabilir?

+ Siklooksijenaz-2 (COX-2)

* Peki; dahiliye doktoru pekçok avantaj sağlayacağını bilmesine rağmen neden Tahsin Amcaya aspirin reçete etmiyor?

+ Çünkü; aspirin lökotrien sentezinin artmasına ve bronkospazma neden olabilir, astımı olan hastalarda kontrendikedir.

* Peki, Tahsin Amcanın hipertansiyon tedavisi için fenoldopam kullanılabilir mi?

+ Hayır, çünkü dopamin D1 agonisti ilaç olan fenoldopam midriyazise ve göz içi basınç artışına neden olur. Glokomu olan hastalarda kontrendikedir.

* Peki; ACE inhibitörü (enalapril) kullansak olur mu?

+ ACE inhibitörlerinin sistolik kalp yetmezliği olan hastalarda sağkalımı arttırdığı gösterilmiştir, ancak bradikinin birikimine bağlı oluşturabilecekleri kuru öksürük sıkıntı oluşturabilir.

* Peki, beta blokör (metoprolol) kullansak olur mu?

+ Bazı beta blokörlerin (Metoprolol, Karvedilol, Bisoprolol) sistolik kalp yetmezliği olan hastalarda sağ kalımı arttırdığı gösterilmiştir. Ayrıca renin sekresyonunu engelledikleri için hipertansiyon tedavisinde de faydalıdırlar. Ancak beta blokörler sempatik sistemi inhibe ettikleri için depresyona neden olabilirler.

* Peki, alfa1 blokör (doksazosin) kullansak olur mu?

+ Alfa1 selektif blokörler hem kan basıncını düşürdükleri için hem de miksiyonu kolaylaştırdıkları için yaşlı-erkek hastalarda tecih edilirler. Ancak yine sempatik sistemi inhibe edip depresyona neden olabilirler.

* Peki Tahsin Amca için iyi bir hipertansiyon ve kalp yetmezliği ilacı ne olabilir?

+ Anijotensin II AT1 reseptör blokörleri (ARB'ler) olabilir. Kan basıncını düşürürler, kalp yetmezliğinde sağ kalımı artırırlar, anjioödeme neden olmazlar, göz içi basıncı yükseltmezler, depresyona neden olmazlar.

* Tahsin Amca aynı zamanda prediyabetik ve ilaç uyumu düşük bir hasta ise kullanılabilecek en uygun ARB ne olabilir?

+ Telmisartan olabilir. Çünkü telmisartan uzun etkilidir, günde tek doz alınır. Aynı zamanda PPAR agonisti olduğu için anti-diyabetojenik etkisi de vardır.

Geçmiş olsun Tahsin Amca!

 

 

þ  Otuz-iki yaşındaki Bora; TEM otoyolunda güvenlik şeridinde motorsiklet sürerken arkadan gelen bir otomobille çarpışıyor.

þ  Bilinci kapalı ve ağrılı uyarana yanıtı olan Bora; olay yerindeki vatandaşların yardımı ile ambulansla en yakındaki eğitim ve araştırma hastanesine getiriliyor.

þ  Rutin laboratuar çalışmaları (Biyokimya, Tam kan, Koagülasyon parametreleri, Kan grubu..) için kanları alınıyor.

þ  Dört yönlü kafa grafisinde; parietal bölgede damar trasesi ile uyumlu olmayan olası kranial fraktür alanı tespit ediliyor.

þ  Göz dibi muayenesi acil servise gelen uzman hekim; midriyatik damla damlatmak isteyen asistan hekime engel oluyor. Dar pupilden fundus arka kutubu inceliyor. Notunu ‘bilateral pupiller izokorik/reaktif ve optik disk sınırlarında siliklik’ şeklinde yazıyor.

þ  Ağrı içinde kıvranan Boraya; acil servis asistan doktoru morfin vermek istiyor, ancak beyin cerrahi uzmanı onu engelliyor. Hastaya acil kraniyal bilgisayarlı tomografi çekilmesini istiyor. Kraniyal BT’de parietal bölgede ‘konveks’ şeklinde hemoraji alanı rapor ediliyor.

þ  Solunumu yüzeyelleşen ve tek teraflı non-reaktif midriyazisi gelişen Bora, acil olarak operasyona alınıyor.

þ  Spontan solunumu durdurmak için hastaya süksinilkolin veriliyor ve hasta entübe ediliyor. Hipotansif olan Boraya ketamin verilmesi düşünülüyor, ancak daha sonra bundan vazgeçiliyor ve propofol enjeksiyonu ile hasta operasyona alınıyor.

þ  Kraniyal hemoraji alanı boşaltılıyor. Operasyon sonrası Bora yoğun bakıma çekilip fenobarbital ve dizosilpin veriliyor. Epilepsi riski için hastaya ayrıca levetirasetam başlanıyor.

þ  Reanimasyon gerçekleştiriliyor. Ancak operasyon sonrasında Borada kas güçsüzlüğünün devam ettiği gözleniyor.

þ  Yoğunbakım servisinde Borayı tekrar görmeye gelen göz hastalıkları uzmanı; hastanın gözlerinin kapatılmasını ve günde 5 kez suni göz yaşı damlatılmasını istiyor.

þ  Yoğun bakımdaki 10 gününde Borada ateş ve genel durum bozukluğu gelişiyor. Kateter bölgesi ve akciğerleri temiz olan Boraya lumbal ponksiyon yapılıyor ve bakteriyal menenjit tespit ediliyor.

þ  Menenjite neden olan patojen; gentamisine duyarlı gram negatif aerob mikroorganizma olarak rapor ediliyor. Ancak enfeksiyon hastalıkları uzmanı Boraya gentamisin yerine hastaya seftazidim verilmesini istiyor.

þ  Yoğun bakımdaki 20. gününde Boranın genel durumu düzeliyor ve bilinci açılıyor.

GELİN ŞİMDİ HEP BERABER BORAYI ANALİZ EDELİM:

* Acil serviste göz hastalıkları uzmanı neden midriyatik damla verilmesini engelliyor?

+ İleride gerekebilecek pupiller ve nörolojik muayeneyi engellememek için.

* Acil servis uzmanı hastaya neden morfin verilmesini engelliyor?

+ Morfin; solunum depresyonu ve respiratuar asidoz ile kafa içi basıncı arttırabilir. Kafa içi basınç artmasın diye buna engel oluyor.

* Beyin cerrahi uzmanı neden hemen kraniyal BT çekilmesini istiyor?

+ Tek taraflı midiyazisi gelişen Borada olası bir unkal herniasyonu düşünüyor.

* Boradaki unkal herniasyonun nedeni nedir?

+ Epidural kanamaya (konveks) bağlı kitle etkisi ve shift’tir.

* Unkal herniasyonda tek taraflı midriyazis gelişmesinin nedeni nedir?

+ Kraniyal sinir III’e bası sonucu pupildeki sirküler kasın kasılamamasıdır.

* Boraya neden ketamin verilmiyor?

+ Ketamin kafa içi basıncı arttırdığı için.

* Kafa içi basıncı arttırdığı için kafa travmasında sıkınılması gereken başka ilaç var mı?

+ Var. Mesela; nitröz oksit (N2O).

* Boraya propofol verilmesinin nedeni nedir?

+ Propofol; kafa içi basıncı düşürür.

*Boraya fenobarbital verilmesinin nedeni nedir?

+ Fenobarbital; etki süresi en uzun olan barbitürat türevi hipnosedatif ilaçtır. Santral (beyin) aktivitesini düşürerek iskemik hasarın sınırlı kalmasına yardımcı olabilir.

* Fenobarbital; santrali nasıl inhibe eder?

+ Direkt GABA-A reseptörlerini uyararak, hücre içine klor girişini arttırır, hiperpolarizasyon ile inhibisyona neden olur.

* Boraya dizosilpin verilmesinin nedeni nedir?

+ Dizosilpin, NMDA blokörüdür. Serebrovasküler olaylarda aşırı glutamat-NMDA-kalsiyum’a bağlı gelişen eksitotoksiteyi engeller.

* Antiepileptik ilaç olarak levetirasetam’ın tercih edilmesinin özel bir nedeni var mıdır?

+ Vardır. Levetirasetam; mikrozomal enzimler ile metabolize olmaz ve mikrozomal enzimleri etkilemez. Metabolizma düzeyinde ilaç etkileşimine girme ihtimali düşüktür. Çoklu ilaç kullanan kişilerde (yoğun bakım hastalarında) bu nedenle tercih edilir.

* Levetirasetamin etki mekanizması nedir?

+ Etk imekanizması bilinmemektedir. SV2A ligandı olduğu düşünülmektedir. Glutamat sekresyonunu engellemektedir.

* Etkileşim istenmeyen durumlarda alternatif başka antiepileptik ilaç var mıdır?

+ Vardır. Örneğin; gabapentin, pregabalin ve vigabatrin.

* Operasyon sonrası hasta kas güçsüzlüğünün devam etmesinin nedeni ne olabilir?

+ Süksinilkolin kullanımı olabilir. Atipik psödokolinesteraz aktivitesi olan kişilerde süksinilkolin uzamış etkiye neden olabilir.

* Yoğun bakım servisinde hastayı ziyaret eden göz hastalıkları uzmanı; neden gözlerin kapatılmasını istiyor?

+ Kurumaya bağlı exposure keratopati gelişmemesi ve ileride keratoplasti ihtiyacının doğmaması için.

* Menenjiti olan hastada olası patojen gentamisine duayrlı olmasına rağmen; enfeksiyon hastalıkları uzmanı neden gentamisin kullanmıyor?

+ Aminoglikozidler (gentamisin); polar (iyonize=hidrofilik) moleküllerdir. Santral sinir sistemine penetre olamaz.

* Antibiyotik olarak seftazidim tercih edilmesinin nedeni nedir?

+ Seftazidim; santral sinir sistemine penetrasyonu yüksek III. kuşak sefalosporindir. Ayrıca sefalosporinler içinde P.aerigonosa’ya en etkili ilaçtır.

Geçmiş olsun Bora!

 

þ  Yetmiş-iki yaşında Ayşe Teyze, merdiven çıkaren göğüsünde gelişen ezici tarzda ağrı ve nefes darlığı şikayeti ile kızının yardımı ile acil servise getiriliyor.

þ  Acil serviste alınan anamnezinden; 25 yıldır tip II diyabetes mellitus'u (DM) ve 15 yıldır hipertansiyonu (HT) olduğu öğreniliyor. DM için metformin, HT için ise kandesartan kullandığı öğreniliyor.

þ  Vücut kitle indeksi 35 olarak ölçülüyor. Geçirilmiş miyokard infaktüsü nedeniyle sistolik kalp yetmezliği olan Ayşe Teyzenin, aynı zamanda kronik bronşit ve astım nedeniyle salbutamol+ipratropiyum kullandığı öğreniliyor.

þ  Koroner arter hastalığı nedeniyle kalbinde LAD'ye yerleştirilmiş 3 adet stenti olan Ayşe Teyze; kan sulandırıcı olarak klopidogrel ve düşük dozda aspirin kullanıyor.

þ  Ayşe Teyze’nin acil bakılan plazma troponin düzeyi yüksek ve EKG’de ST depresyonu görülüyor. Acil koroner anjiografi görüntülemesi yapılıyor. Koroner damarlarda oklüzyon tespit edilmiyor ve stabil anjina pektoris tanısı alıyor.

þ  Kardiyoloji doktoru karvedilol+isosorbid mononitrat tedavisine başlamayı düşüyor. Ancak sonradan Ayşe Teyzenin astımı olduğunu öğrenince bundan vazgeçiyor, tedavi olarak metoprolol+isosorbid mononitrat kullanmaya karar veriyor. Ancak eforla ilişkili göğüs ağrısı devam eden Ayşe Teyzeye daha sonra ranolazin kullanılmasını öneriyor.

þ  Aşırı kilodan şikayetçi olan Ayşe Teyzeye dahiliye doktoru subkutan liraglutid ve oral pioglitazon tedavisi başlıyor. Ancak sonradan benign tipte mesane epitel hiperplazisi nedeniyle takip edildiğini duyunca; pioglitazon kullanmaktan vazgeçiyor.

þ  Ayrıca etkinliği düşük olduğu ve gelecekte cerrahi operasyon geçirme ihtimali olduğu için klopidogrel yerine tikagrelor kullanmasını öneriliyor.

GELİN ŞİMDİ AYŞE TEYZEYİ BİRLİKTE ANALİZ EDELİM

* DM için bu hastada metformin tercih edilmiş olmasının nedenleri nelerdir?

+ Metformin; kilo aldırmayan bir antidiyabetik ilaçtır. Ayrıca günümüzde DM’li hastalarda vasküler olay insidansını azalttığı gösterilmiştir. Diyabetin gelişimini engelleyebileceği veya geciktirebileceği için prediyabetik hastalarda da tercih edilir. Trigliserit düzeyini düşürmesi, metabolik sendromu olan kişilerde ek fayda sağlamaktadır. Günümüde en çok kullanılan antidiyabetik ilaçtır.

* HT için kandesartan tercih edilmesinin nedeni ne olabilir?

+ Kandesartan; anjitensin II AT1 reseptörünün en selektif blokörüdür (ARB). ARB’ler kalp yetmezliği olan hastalarda sağ kalımı arttırır ve vasküler sistem üzerinde koruyucu etkiye sahiptir.

* Sağ kalımı arttırdığı için bu hastalarda tercih edilebilecek başka antihipertansif ilaçlar var mıdır?

+ Vardır. Diğer örnekler; ACE inhibitörleri, Beta blokörler (Karvedilol, Metoprolol, Bisoprolol, Nebivolol), Sakubitril, Aldosteron reseptör antagonistleri (Spironolakton, Eplerenon)’dur.

* Bu hastada; ACE inhibitörü yerine ARB tercih edilmesinin nedeni ne olabilir?

+ Hastada kronik bronşit ve astım vardır. ACE inhibitörlerinin anjioödem ve kuru öksürüğe neden olma ihtimalinden sakınılmış olunabilir.

* Hastaya neden troponin düzeyi çalışılıyor, EKG çekiliyor?

+ Olası bir iskemik olay araştırılıyor. İnfaktüste ST elevasyonu, iskemide ST depresyonu gözlenir. En sık tıkanan damar özellikle sol ventrikülü besleyen LAD’dir.

* Anjina pektoris tedavisinde nitrovazodilatatörler (isosorbid mononitrat) neden genellikle bir beta blokörler ile kombine edilir?

+ Nitrat kaynaklı olası bir refleks taşikardiyi önlemek için. Ayrıca beta blokör kayanaklı olası koroner spazmı ve preload artışını engellemek için.

* Beta blokör olarak karvedilol’de karar kılınmasının bir nedeni var mııdır?

+ Vardır. Çünkü karvedilol, kalp yetemzliği olan kişilerde sağkalımı arttıran bir beta blokördür. Ayrıca antioksidan ve antiproliferatif etkiye sahip olduğu düşünüldüğü için kalp hastalarında sıklıkla tercih edilir.

* Kardiyoloji doktorunun sonradan karvedilol kullanmaktan vazgeçmesinin nedeni nedir? Metoprolol’e geçilmesinin nedeni ne olabilir?

+ Karvedilol; nonselektif bir betablokördür. Beta2 reseptör blokaj nedeniyle bronkokonstriksiyona neden olabilir. Astım ve kronik bronşit nedeniyle vazgeçilmiş olabilir.

+ Metoprolol ise; beta1 selektif blokördür. Bronkokonstriksiyona neden olma ihtimali düşüktür. Ayrıc sağkalımı arttıran bir diğer beta blokördür.

* Bu hastada isosorbid mononitrat’ın tercih edilmesinin nedeni nedir?

+ Etki süresi uzundur. Hastanın tedaviye uyumunu arttıracaktır.

* İsorobid mononitrat’tan daha uzun etkili nitrat türevi antianjinal var mıdır?

+ Vardır. Pentaeritriol tetranitrat daha uzun etkilidir.

* Bu hastada anjina için kardiyoselektif kalsiyum kanal blokörü verapamil’in tercih edilmemesinin bir nedeni var mıdır?

+ Vardır. Hastada aynı zamanda sistolik kalp yetmezliği vardır. Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörleri; sistolik kalp yetmezliğinde kontrendikedir. Ancak beta blokörler endikedir.

* Daha sonradan ranolazin kullanılmasının nedeni nedir?

+ Ranolazin dirençli refraktör anjina tedavisinde tercih edilen ilaçtır.

* Ranolazin’in etki mekanizması nedir?

+ Geç sodyum kanal inhibitörüdür. Dolaylı bir şekilde hücre içi kalsiyumu ve kalbin kontraksiyonunu azaltır. Negatif inotropik etkiye sahiptir.

* Dahiliye doktorunun DM için subkutan liraglutid başlamasının nedeni nedir?

+ Liraglutid; uzun etkili GLP-1 agonisti inkreitindir. İnsülin sentezini ve sekresyonunu arttırır. İştahı baskılar, insülin sekresyonunu hızlandırmasına rağmen kilo verdirir. Ayrıca fatal olabilen hipoglisemi riskine sahip değildir. Uzun etkili olduğu için, tedaviye uyum yüksektir.

* Liraglutid’den daha uzun etkili GLP-1 agonisti var mıdır?

+ Vardır. Dulaglutid ve Albiglutid daha uzun etkilidir.

* Dahiliye doktorunun pioglitazon kullanmaktan vazgeçmesinin nedeni nedir?

+ Yapılan son çalışmalar; pioglitazon’un mesane kanser riskini arttırdığını göstermiştir.

* Bu hastada bir diğer PPAR-gama agonisti olan rosiglitazon tercih edilebilir mi?

+ Hayır. Çünkü rosiglitazon; periferik ödem yan etkisi nedeniyle sistolik kalp yetmezliği olan kişilerde kullanılmaz. Ayrıca hastanın rosiglitazon’a ulaşma şansı yoktur, çünkü rosiglitazon 2009 yılında FDA tarafından piyasadan toplatılmış bir ilaçtır.

* Bu hasta antiagregan olarak aspirin’i düşük dozda tercih edilmesinin nedeni nedir?

+ Çünkü aspirinin düşük dozdaki antiagregan etkisi daha fazladır. Doz artınca endotelden üretilen antiagregan made ola prostasiklin sentezi de azalır.

* Bu hastada klopidogrel’in etkinliğinin düşük olmasının nedeni ne olabilir?

+ Klopidogrel, ADP-P2Y12 reseptörünü irreversibl inhibe eder. Klopidogrel CYP2C19 ile aktif metabolitine dönüşür. Genel polimorfizm nedeniyle bu enzimin aktivitesinde düşüklük var ise; etkinliği azalır.

* Bu hastada prasugrel yerine tikagrelor tercih edilmesinin nedeni ne olabilir?

+ Tikagrelor aynı reseptörün reversible inhibitörüdür. İlaç kesildiğinde etkisi hızla geriler. Cerrahi planlandığında 7-10 gün süre beklemeye gerek yoktur.

Geçmiş olsun Ayşe Teyze!

 

þ  Tarihin çok eski dönemlerinde Homo sapiens (insan) denen bir canlı dünyaya geldi. Dünya; çok acımasız idi. Hayatta kalmak için savaşmak ve gerektiğinde hızla kaçabilmek gerekiyordu.

þ  Bu nedenle insanoğlu SEMPATİK SİNİR SİSTEMİ’ni daha etkili kullanması gerektiğini anladı. Hedef savaşmak veya kaçmak idi.

þ  Çevreden gelebilecek saldırılara karşı gözünü dört açması gerekiyordu. Bunu yapabilmek için ilk reseptörünü, yani alfa1’i üretti. Alfa1 ile iris radial kasını kastı, midriazis oluşturarak, görme alanını genişleterek çevresinde olup biteni izlemeye başladı.

þ  Savaşın ortasında miksiyon veya defekasyon sorun oluşturuyordu, komik duruma düşürüyordu. Alfa1 reseptörleri ile mesane ve anal sfinkter kaslarını kasabileceğini fark etti. Böylelikle iki önemli problemden kurtulmuş oldu. 

þ  Savaş sırasında vahşi hayvanların pençe darbelerine maruz kalıyordu. Kanama ve hemorajik şok önemli problemler idi. Cilt ve mukozada bulunan alfa1 reseptörler ile damarlarını kasabileceğini, kanamayı sınırlayabileceğini, ayrıca vazokonstriksiyoni le kan basıncını arttırabileceğini anlayınca işler yoluna girmeye başladı.

þ  Geceleri hava soğuktu. Örtünecek yorgan yoktu. Uzun tüylerini ve kıllarını dikleştirebilirse ısı yalıtımını sağlayabilirdi. İlk reseptörü (alfa1) bunu yapabilirdi, nihayetinde kasıcı etkisi ile kıl köklerindeki düz kaslarını kasıp piloereksiyon oluşturabilirdi.

þ  Savaşmak veya gerekitğinde kaçabilmek için çizgili kaslarının gücüne ihtiyacı vardı. Kas gücü için iyi bir perfüzyon yani vazodilatasyon gerekiyordu. Bu gevşetici etkiyi genellikle kasıcı olan alfa1 ile sağlamayacağını çok iyi biliyordu. Bu nedenle yeni bir reseptörünü, beta’yı üretti.

þ  Beta, özellikle beta2 gevşetici etkisi ile epey işe yarıyordu. Çizgili kas damarlarını gevşetiyordu, ayrıca mesane detrüsörünü ve bağırsak düz kaslarını da gevşeterek miksiyon ve defekasyonun daha iyi kontrol alınmasına katkı sağlıyordu. Uterusu gevşettiği için erken dönem abortuslarını engelliyordu. Ayrıca kan şekerini yükselttiği için (glukoneogenez, glikojenoliz, glukagon sekresyonu..) enerji ihtiyacını da karşılıyordu.

þ  Alfa1 kalbinin kasılma gücüne (pozitif inotropi) katkı sağlıyordu. Ancak bu yeterli değildi. Ayrıca kasılmak yetmiyor, hızlanmak da gerekiyordu. İşte bu aşamada kalbi daha güçlü kasmak ve hızlandırmak için (pozitif inotropi ve pozitif kronotropi) alfa1 gibi bir numaralı beta1’ini kullanmaya başladı.

þ  Beta1 sadece kalpte  değil aynı zamanda hipotansiyonu düzeltmek için de işe yarıyordu, renin sekresyonunu belirgin bir şekilde arttırıyordu. Kan basıncının artmasına katkı sağlıyordu.

þ  Kan şekerini beta2 arttırıyordu, ancak savaş için glukoz yeterli değildi, lipid düzeyini de yükseltmek gerekiyordu. Bunu (lipolizi) yapabilmek için metabolik etkilerin çoğundan sorumlu olan beta’nın 3’ünü, yani beta3’ü üretti ve kullanmaya başladı.

þ  Savaş sırasında bir ara gözüne darbe aldı. Hifeması gelişti. Görme alanı daraldı. Ön kamaradaki kanın hemen temizlenmesi gerkeiyordu. Bunun için aköz humor’un sirkülasyonu artmalıydı. Yani hem üretim hem de drenaj artmalıydı. Beta2 gevşetici etkisi ile siliyer cisimin perfüzyonunu ve aköz humor’un üretimini sağlıyordu, ancak drenaja pek bir katkısı yoktu. Drenaj; üretimden 180 derece farklı bir olaydı. Buna yapacak reseptöründe bu şekilde 180 derece farklı yani alfa olması gerekiyordu. Madem 2 gözüm var, o zaman oldu olacak gözde herşey 2 olsun dedi ve aköz humor drenajını alfa2 ile sağlamaya karar verdi.

þ  Alfa2 diğer tüm reseptörlerden farklı idi. Herkes stimülasyon yaparken o inhibisyon yapıyordu (Gi). İnhibitör etkili otoreseptör veya gerektiğinde heteroreseptör olabilirdi.

þ  Savaşlar sonucu ganimetler elde ettii. Yani PARA’yı buldu. PARA; rahat ve huzur getirdi. Artık RAHATLAMAK ve SİNDİRMEK için PARAsempatik sisteme  ihtiyacı vardı.

 

þ  Otuz-beş yaşında Mert Bey; halsizlik, yorgunluk ve vücudunda hissettiği yaygın ağrı şikayetleri nedeniyle hastaneye geliyor. Uykuya dalmada sorun yaşadığını son zamanlarda kilo kaybettiğini söylüyor. Herhangi bir sistemik ilaç kullanım öyküsünün olmadığını söylüyor.

þ  Rutin laboratuvar tetkikleri (biyokimya, hemogram, idrar tetkiki) normal sınırlarda geliyor. Mert Beye fibromiyalji ve majör depresyon tanısı konuyor ve amitriptilin tedavisi başlanmasına karar veriliyor. Ancak sonradan Mert Beyin dar açılı glokom nedeniyle timolol ve brinzolamid kombinasyonu damla kullandığı öğrenilince, amitriptilin tedavisinden vazgeçiliyor ve fluoksetin tedavisi başlanıyor.

þ  Mert Bey bir süre kontrole geldiğinde kullandığı ilacın (fluoksetin) cinsel performansını olumsuz etkilemesi nedeniyle ilacı bırakmak istediğini belirtiyor. Sonradan Mert Beyin aynı zamanda sigara bırakmaya çalıştığı öğrenen psikiyatrist, fluoksetini kesip bupropiyon tedavisine başlıyor ve önemli bir yan etki ile karşılaşılmıyor.

Gelin şimdi hep beraber Mert Bey analiz edelim:

* Mert Beyin ilk değerlendirmesinde antidepresan ilaç olarak amitriptilin seçilmesinin nedeni nedir?

+ Amitriptilin; antihistaminik etki ile sedasyona neden olur. Hastanın uykuya dalmasını kolaylaştırabilir.

+ Amitriptilin; antihistaminik etki ile iştahı arttırır. Hastanın kilo kaybının sınırlayabilir.

+ Amitriptilin,; analjezik etkiye sahiptir. Fibromiyalji gibi durumlarda tedaviye yardımcı olabilir.

* Mert Beyde amiriptilin tedavisinden vaz geçilmesinin nedeni nedir?

+ Amitriptilin, antikolinerjik etkisi belirgin bir ilaçtır. Bu hastada midriyatik etki, açıyı daha da daraltacğı için kontrendikedir.

* Antikolinerjik etkisi olan önemli ilaçlar kimlerdir?

+ Antidepresanlar (trisiklik antidepresanlar), Antipsikotikler (özellikle tipikler ve  atipiklerden klozapin ve olanzapin) Antihistaminikler (özellikle birinci nesiller), Antiparkinson ilaçlar (antikolinerjik antiparkinson ilaçları)

* Midriyatik etkili diğer ilaçlar kimlerdir?

+ Sempatomimetikler de midriyati etki oluşturur (Örnek: Amfetaminler, Kokain)

* Midriyatik etki; dar açılı glokomda her zaman kontrendike midir?

+ Pupiller blok (irisin lense yapışıklığı) yoksa kontrendikedir. Ancak pupiller blokta; irisi yapışık olduğu lensten ayırmak için midriyatik etki istenen bir durum olabilir.

* Mert Beyin kullandığı ilaçlar (timolol ve brinzolamid) göz basıncını nasıl düşürür?

+ Aköz humor’un sentezini azaltır. Dar açılı glokomda; aköz humorun drenajı problemli olduğu için, sentez inhibitörleri daha etkilidir.

+ Aköz humor’un sentezinde iki önemli mediyatör: Beta2 reseptör ve karbonik anhidraz enzimidir.

+ Timolol; beta2 blokaj ile aköz humor’un sentezini inhibe eder.

+ Brinzolamid ise; karbonik anhidraz enzim inhibisyonu ile aköz humor’un sentezini inhibe eder.

* Mert Beye fluoksetin başlanmasının başlıca nedenleri neler olabilir?

+ Fluoksetin; en uzun etkili SSRI grubu antidepresandır. Aktif metaboliti vardır. Günde tek doz alınabilmesi hasta uyumunu arttırır.

+ Fluoksetin; mikrozomal enzimleri inhibe edip ilaç etkileşim nedeni olabilir. Ancak Mert Beyin başka ilaç kullanmıyor olması; bu riski ortadan kaldırmaktadır.

+ Serotonin'in endojen analjezik etkisi vardır.

* Mert Bey’de fluoksetin neden seksüel aktivitede bozukluk oluşturmuş olabilir?

+ SSRI’lar (fluoksetin); serotonin üzerinden prolaktin senresyonunda artışa (galaktore, amonore, infertilite, impotans) ve GnRH sekresyonunda inhibisyona neden olur.

* Mert Beyde en son bupropiyon tercih edilmesinin nedenleri neler olabilir?

+ Bupropiyon; nikotin bağımlılık tedavisinde kullanılan bir atipik antidepresan ilaçtır.

+ Bupropiyon; serotoninde artışa neden olmadığı için seksüel disfonksiyona neden olmaz.

Geçmiş olsun Mert Bey!

þ  Altmış-beş yaşında Kerem Bey, hipertansiyon ve tip II DM nedeniyle 20 yıldır takip ediliyor. Hipertansiyon için metoprolol ve hidroklorotiazid kombinasyonu kullanıyor.

þ  Geçirilmiş miyokard infaktüs öyküsü ve aynı zamanda sistolik kalp yetmezliği olan Kerem Bey isosorbid mononitrat kullanıyor.

þ  Diyabetus mellitus için insülin ve klorpropamid kullanıyor. Ayrıca depresyon tedavisi için tranilsipromin ve diş enfeksiyonu nedeniyle metronidazol kullanıyor.

þ  Doğum günü arkadaşlarıyla kutlamaya karar veren Kerem Bey, öğlen yemeği sırasında ringa balığı, tavuk ciğeri ve çikolata yiyor. Birkaç saat sonra şiddetli oksipital baş ağrısı ve çarpıntı şikayeti ile acil servise getiriliyor. Kan basıncı 210/140 olarak ölçülüyor. Hipertansiyonu intravenöz yoldan verilen sodyum nitroprussiyat ile kontrol altına alınıp taburcu ediliyor.

þ  Güne kaldığı yerden devam etmek isteyen Kerem Bey; akşam üstü yakın arkadaşları ile birlikte Kadıköy Rıhtımdaki bir bara gidiyor. Arkadaşlarının ısmarladığı kırmızı şarap ve birayı içtikten bir saat sonra aniden başlayan karın krampları, baş dönmesi, yüz kızarması ve sıcak basması nedeniyle tekrar acil servise getiriliyor. İntravenöz yoldan serum fizyolojik infüzyonu, ondansetron ve parasetamol ile genel durumu düzelince taburcu ediliyor.

þ  Taburculuk sonrası eve dönüyor. Ereksiyon problemi yaşadığı için nöbetçi eczaneye sildenafil almaya gidiyor. Ancak eczacı kalfası kendisine daha avantajlı olduğunu söyleyerek tadalafil satıyor. Tadalafilden bir tablet içiyor ve yarım saat sonra şiddetli çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve soğuk terlemesi gelişen Kerem Bey tekrar acil servise getiriliyor. Kan basıncı 60/0 olarak ölçülüyor. Kerem Beye hızla intravenöz sıvı replasmanı ve midodrin veriliyor. Sabaha karşı genel durumu düzelen Kerem Bey taburcu ediliyor.
GELİN ŞİMDİ HEP BERABER KEREM BEYİ ANALİZ EDELİM:

* Kerem Beydeki impotansın nedeni ilaç kullanımına bağlı oabilir mi?

+ Olabilir. Beta blokörler (metoprolol) ve tiazid türevi diüretikler (hidroklorotiazid) impotans nedeni olabilir.

* Bu hastada hipertansiyon tedavisi için metoprolol tercih edilmiş olmasının özel bir nedeni var mı?

+ Var. Geçirilmiş MI öyküsü olan sistolik kalp yetmezlikli hastalarda bazı beta blokörlerin (karvedilol, metoprolol, bisoprolol, nebivolol) sağkalımı arttırdığı gösterildi.

* Bu hastalarda sağkalımı arttırabilen diğer ilaçlar hangileridir?

+ ACE inhibitörleri, Anjitensin reseptör blokörleri, Hidralazin+Nitrat kombinasyonu, Sakubitril

* Kerem Beyin öğle yemeği sonrası genel durumunun kötüleşmesinin nedeni ne olabilir?

+ Tiramin intoksikasyonu

* Tiramin içeren yiyecekler hangileridir?

+ Ringa balığı, tavuk ciğeri, çikolata, bira, fermante soslar, kırmızı şarap

* Tiramin intoksikasyonunu tetikleyen ilaç kimdir?

+ Nonselektif MAO inhibitörü olan trasilsipromin

* Tiramin intoksikasyonunda temel problem nedir?

+ Kan basıncının yükselmesi ve oksipital baş ağrısıdır

* Sodyum nitropurussiyad kan basıncını nasıl düşürür?

+ Metabolizması sonucu ortaya çıkan nitrik oksit (NO), soluble guanilil siklazı uyarır. Artan cGMP; protein kinaz G üzeriden miyozin hafif zinciri defosforile edip damarların gevşemesine neden olur.

* Kerem Beyin barda genel durumunun kötüleşmesinin nedeni ne olabilir?

+ Alkol alımına bağlı disülfiram reaksiyonu

* Disülfiram reaksiyonunu tetikleyen ilaçlar hangileri olabilir?

+ Sülfonilüre grubu antidiyabetiklerden klorpropamid ve antibiyotik olan metronidazol

* Kerem Beyde diş enfeksiyonu için metronidazol kullanılmasının özel bir nedeni var mı?

+ Var. Metronidazol’un özellikle ve sadece anaerobik etkinliğe sahip olmasıdır.

* Peki sadece aerobik etkinliğe sahip olan antibiyotikler var mıdır?

+ Vardır. Mesela aztreonam ve aminoglikozidler.

* Eczacı kalfasının sildenafil yerine tadalafil’i önermesinin nedeni ne olabilir?

+ Talalafil; daha uzun etkilidir, mavi diskromatopsi yapma ihtimali düşüktür, ayrıca yağlı yiyecekler ile absorbsiyonu azalmadığı için etkisi daha hızlı ortaya çıkar.

*Sildenafil veya tadalafil; ereksiyona nasıl yardımcı olur?

+ Fosfodiesteraz V’i inhibe ederek cGMP yıkımını engeller, vazodilatatör etki ile korpus kavernozumda kan birikmesine ve ereksiyona yardımcı olur.

* Sildenafil’in daha yüksek ihtimal ile mavi diskromatopsi yapmasının nedeni nedir?

+ Aynı zamanda retinada bulunan fosfodiesteraz VI’yı da güçlü bir şekilde inhibe etmesidir.

* Tadalafil alımı sonrası Kerem Beyde şiddetli hipotansiyon gelişmesinin nedeni nedir?

+ Nitroprussiyat ve isosorbid mononitrat gibi nitrovazodilatatörlerin ürettiği cGMP’nin yıkımının engellenmesi ve buna bağlı gelişen aşırı vazodilatasyondur.

* Bu hastalarda tedavi amacıyla yapılması gereken nedir?

+ Hipotansiyonun düzeltilmesi gerekir. Bu amaçla intravenöz mayi ve vazopressör ajanlar (mesela alfa1 agonist: midodrin) verilebilir.

Geçmiş olsun Kerem Bey!